.:: Choose Your Language ::.

ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianJapaneseKoreanNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkishUkrainian

Leasing Kapitał Finanse

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie Teoria

Relacje Między Majątkiem i Kapitałem

Bardzo ważną w przedsiębiorstwie obok struktury kapitału jest także struktura majątku, oraz relacje jakie między nimi zachodzą.
Relacje te mają duży wpływ na utrzymanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa .
Z punktu widzenia utrzymania równowagi finansowej przedsiębiorstwa, zasadnicze znaczenie ma relacja, zachodząca między podziałem majątku na trwały i obrotowy oraz między kapitałami stałymi krótkoterminowymi.

MAJĄTEK TRWAŁY obejmuje składniki rzeczowe i nie mające rzeczowego charakteru prawa, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, tj. wartości niematerialne i prawne oraz tzw. finansowe składniki majątku trwałego.

Do rzeczowych składników majątku trwałego zalicza się środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, budynki i budowle, środki transportowe oraz inne przedmioty długoterminowego użytkowania /ponad jeden rok/ oraz o większej jednocześnie wartości jednostkowej.

Z kolei wartości niematerialne i prawne obejmują wartość nabytych patentów, licencji itp. praw, z których firma będzie korzystała przez dłuższy czas.

Natomiast w skład finansowych elementów majątku trwałego wchodzą nabyte obligacje o okresie wykupu ponad jeden rok, akcje innych emitentów lub udziały w spółkach oraz udzielone określonym dłużnikom długoterminowe pożyczki.

Zaangażowanie kapitałów w finansowaniu majątku trwałego oznacza ich zamrożenie na dłuższy czas.

Wycofanie kapitałów ulokowanych w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych odbywa się stopniowo przez szereg lat za pośrednictwem amortyzacji.

Natomiast odzyskanie środków, którymi pokryto finansowe składniki majątku trwałego może nastąpić w razie odsprzedaży akcji lub obligacji. A także w miarę spłaty udzielonych dłużnikom pożyczek.

W celu utrzymania równowagi finansowej przez przedsiębiorstwo niezbędne jest pełne pokrycie majątku trwałego stabilnymi źródłami finansowania, nie wymagającymi szybkiego zwrotu, a więc kapitałami stałymi.

Natomiast częściowe tylko finansowanie majątku trwałego krótkoterminowymi kapitałami obcymi grozi istotnymi napięciami w zachowaniu płynności finansowej firma często prowadzi do jej upadłości.
Wymaga to bowiem stałego, częstego odnawiania zobowiązań przez długi okres, w którym mogą występować nie zawsze dające się przezwyciężyć trudności w pozyskiwania nowych źródeł finansowania.
Upłynnienie w takich sytuacjach posiadanego majątku trwałego na pokrycie krótkookresowych zobowiązań w praktyce nie jest z reguły możliwe bez naruszenia podstaw działalności firmy.

W odróżnieniu od majątku trwałego środki obrotowe uczestniczą w operacjach cyklicznie powtarzających się w krótkich /nie przekraczających jednego roku/ okresach czasu.

Dlatego mogą one być finansowane krótkoterminowymi kapitałami obcymi, a w klasycznym ujęciu- dla zmniejszania ryzyka ? w finansowaniu środków obrotowych powinny być także zaangażowane częściowo kapitały stałe

Należy dodać, że również w strukturze kapitałów stałych powinny być uwzględnione odpowiednie proporcje między kapitałami własnymi i obcymi.

W szczególności przy podejmowaniu inwestycji, które zamierza się sfinansować, obcymi kapitałami długoterminowymi, trzeba uprzednio upewnić się o możliwości ich zwrotu /spłaty/ dzięki nadwyżkom finansowym, jakie przedsiębiorstwo przewiduje uzyskać w przyszłości, pozostałym po zaspokojeniu innych potrzeb niezbędnych do pokrycia z tego źródła.

Trzeba również dysponować realistycznymi ocenami na temat możliwości i opłacalności, refinansowania
długoterminowych zobowiązań po upływie terminu ich spłat.

💲 Szukaj


💲 Czytelnia

Loading...


Loading...

💲 Login

Rejestracja | Lost password?

💲 Rejestracja
A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

💲 Retrieve password
A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Rejestracja

💲 Etykiety

💲 Blog Roll

💲 Reklama